Ontslagjuristen.nl
Advies bij ontslag

Algemene voorwaarden

1        'Ontslagjuristen.nl' is een merk van De Haan juridisch adviesbureau gevestigd te ’s-Gravenhage.
2        Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 77:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard           en uitgevoerd door de De Haan juridisch adviesbureau.
3        Iedere aansprakelijkheid van De Haan juridisch adviesbureau is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Desgevraagd worden over de (dekking van de)  beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
4        De Haan juridisch adviesbureau zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende cliënt, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Haan juridisch adviesbureau is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
5        Ieder die gebruik maakt van de diensten van De Haan juridisch adviesbureau geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van De Haan juridisch adviesbureau dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.
6        De rechtsverhouding tussen De Haan juridisch adviesbureau en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Gravenhage.
7        Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens De Haan juridisch adviesbureau in verband met door De Haan juridisch adviesbureau verrichtte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
8        Betaling van declaraties aan De haan juridisch adviesbureau dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.
9        Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
10      Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door De Haan juridisch adviesbureau gemaakte incassokosten verschuldigd.
De buitengerechtelijke incassokosten belopen tenminste:
15% over de eerste € 2.950 (met een minimum van € 91,-)
10% over het meerdere tot € 5.900
8% over het meerdere tot € 14.750,-
5% over het meerdere tot € 59.000,-
3% over het meerdere boven € 59.000,-
11      Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van De Haan juridisch adviesbureau dat zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverlichting.
12      Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan De Haan juridisch adviesbureau weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.

januari 2020