Ontslagjuristen.nl
Advies bij ontslag

Tips bij arbeidsrechtelijke problemen

Om juridische problemen te vermijden adviseren wij de volgende tips te gebruiken.

Tip 1 Teken niets

Werkgevers hanteren vaak een overvaltactiek door van de werknemer te vragen direct of korte tijd na het ontslaggesprek of disfunctioneringsgesprek voor akkoord te tekenen. Doe dat niet, ook al ziet het voorstel van uw werkgever er in eerste instantie redelijk uit. Wellicht dat u genoegen neemt met een te lage ontslagvergoeding en hogere WW-risico’s dan u zich realiseert.

Tip 2 Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag(voornemen)

Vraag uw werkgever het ontslag(voornemen) en een eventueel ontslagvoorstel schriftelijk aan u te bevestigen. U hebt dan iets concreets in handen, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over het voornemen van uw werkgever en de hoogte van een eventueel door uw werkgever gedaan voorstel. Bovendien kunt u het schriftelijke voorstel aan uw ontslagjurist tonen.

Tip 3 Maak bezwaar tegen het ontslag

Maak direct schriftelijk bezwaar tegen het ontslag en houdt u beschikbaar voor uw werkzaamheden. Neem bij ontslag op staande voet eerst contact op met een ontslagjurist voordat u naar een uitkeringsinstantie gaat.

Tip 4 Ga niet akkoord met het inleveren van bedrijfseigendommen

Zolang het dienstverband niet is geëindigd, heeft u in principe recht op het gebruik van de aan u ter beschikking gestelde bedrijfseigendommen, zoals de auto van de zaak, de laptop, de telefoon etc. Door deze zaken in te leveren, zou achteraf wel eens ten onrechte geconcludeerd kunnen worden dat u met het gegeven ontslag heeft ingestemd.

Tip 5 Verzamel zoveel mogelijk informatie

Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kan zijn in de ontslagprocedure, zoals (omzet-) gegevens van uw werkgever, documenten waaruit blijkt hoe u heeft gefunctioneerd, relevante e-mails van uzelf, van uw werkgever, van collega’s of van klanten. Mogelijk dat collega’s of anderen getuigenverklaringen in uw voordeel kunnen afleggen. Later is het altijd lastiger of vaak zelfs onmogelijk om deze informatie nog te krijgen.

Tip 6 Wees discreet met informatie

Denk goed na welke informatie u aan uw werkgever geeft, bijvoorbeeld uw vorderingen naar het zoeken van ander werk. Deze informatie kan in de ontslagprocedure namelijk wel eens tegen u gebruikt worden. Ook met het in vertrouwen nemen van uw collega’s moet u voorzichtig zijn. Deze kunnen immers ook (vertrouwelijke) informatie over uw positie of uw strategie doorspelen naar uw werkgever.

Tip 7 Voer verweer

De werkgever zal uw ontslag ofwel via de Kantonrechter ofwel via het UWV trachten te bereiken. In beide gevallen krijgt u de gelegenheid te reageren op de door uw werkgever aangevoerde ontslagredenen. Bestrijd deze redenen. Doet u dat niet, dan loopt u een groot risico dat u een WW-uitkering wordt geweigerd.

Tip 8 Accepteer (nog) geen outplacement

Uw werkgever heeft er belang bij dat de werknemer al begint met een outplacementtraject, nog voordat de Kantonrechter of het UWV een oordeel over het (voorgenomen) ontslag heeft gegeven of nog voordat tussen u en uw werkgever afspraken over het ontslag zijn gemaakt. Stem daarmee niet in omdat u daarmee aangeeft dat u instemt met het ontslag en u uw verdere onderhandelingspositie op die wijze uitholt.

Tip 9 Weiger juridische bijstand door of vanwege uw werkgever

Sommige werkgevers bieden de werknemer die is voorgedragen voor ontslag, juridische begeleiding aan. De betreffende jurist wordt dan door de werkgever zelf ingehuurd en betaald. U begrijpt dat deze jurist uw belangen niet optimaal kan behartigen, zonder zijn broodheer – namelijk uw werkgever – tegen het hoofd te stoten.

Tip 10 Neem contact op met ontslagjuristen.nl

Laat u begeleiden door een ervaren en deskundig ontslagjurist, die uw belangen met kracht verdedigt en afdwingt. Ontslagjuristen.nl heeft alle kennis en ervaring in huis om u op deskundige en professionele wijze bij te staan als uw werkgever u met ontslag confronteert.

Neem contact op met ontslagjuristen.nl