Ontslagjuristen.nl
Advies bij ontslag

Procedures

Het ontslagmotief van de werkgever bepalend voor  de keuze van de ontslagroute. De werkgever mag niet zelf kiezen maar wordt het navolgende schema van ontslagmotieven bepalend voor de keuze van ontslagroute:

1)  toestemming (ontslagvergunning) van het UWV (of een bij CAO ingestelde ontslagcommissie) is vereist bij de volgende gronden voor ontslag:

a)  vervallen van de arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische omstandigheden

b)  langdurige arbeidsongeschiktheid

2)  ontbinding door de Kantonrechter wordt de aangewezen route voor een ontslag op de volgende gronden;

a)  regelmatig ziekteverzuim

b)  disfunctioneren

c)  verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

d)  werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar

e)  verstoorde arbeidsverhouding

f)  andere omstandigheden die maken dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan wordt verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (zoals detentie van de werknemer of het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning)

Procedure 1: Ontslagvergunning via het UWV

De werkgever dient een schriftelijke en onderbouwde aanvraag in bij het UWV. Het UWV zal u op de hoogte stellen van het aangevraagde ontslag.

Verweer tegen het ontslag
U krijgt gelegenheid schriftelijk verweer te voeren, eventueel met deskundige hulp van vakbond of ontslagjurist. Verzet is nodig om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. Ook kunt u met het indienen van een bezwaar tijd winnen. U kunt dan rustig met een ontslagjurist overleggen of de aangeboden regeling redelijk is. Schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het aangekondigde ontslag is daarom bijna altijd aan te raden.
Bij het verweer stuurt u alle van belang zijnde documenten op naar het UWV (beoordelingen, gespreksverslagen, UWV beschikkingen etc.).

Opzegging
Na ontvangst van uw verweer geeft de Ontslagcommissie van het UWV een advies over de ontslagaanvraag. Daarna besluit het UWV of de ontslagvergunning wordt verleend. Zoja, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, maar wel met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
Op het moment dat de ontslagaanvraag behandeld wordt, bent u nog gewoon in dienst. U hoeft geen bedrijfseigendommen in te leveren. Ga ook niet te snel akkoord met vrijstelling van werkzaamheden. Overleg dit alles met een ontslagjurist.

Ontslagverbod
Deze procedure werkt niet als er een opzegverbod geldt. Voorbeelden van opzegverboden zijn: ziekte (tenzij de werknemer langer ziek is dan 2 jaar), zwangerschap, lidmaatschap van de Ondernemingsraad.

Procedure 2: Ontbinding via de Kantonrechter

Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten gebeurt vaak via de Kantonrechter. Indien de werkgever een verzoekschrift indient bij de Kantonrechter, wordt de werknemer (of indien bekend zijn ontslagjurist) via de griffie geïnformeerd over het indienen van het verweerschrift en de termijnen die daarvoor gelden.
De werknemer kan echter ook een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen. Dit komt in de praktijk maar weinig voor, gelet op de WW-risico's.
De Kantonrechter kan het verzoek toewijzen of afwijzen.

De ontbindingsprocedure is veelal een korte, snelle procedure waarbij de opzegtermijn niet geldt. De Kantonrechter geeft een beschikking af. Hij kan daarbij een beëindigingsvergoeding (ontslagvergoeding) toekennen aan de werknemer.
Het is voor de werknemer aan te raden om een ontslagjurist in te schakelen die namens hem het verweerschrift opstelt en optreedt in deze procedure.

Procedure bij ontslag op staande voet

Een werkgever kan een werknemer ook met onmiddellijke ingang ontslaan (op staande voet). daarvoor hoeft de werkgever niet de toestemming te hebben van de rechter of het UWV.

Een werknemer die het niet eens is met zijn ontslag op staande voet, zal zelf in actie moeten komen door binnen 2 maanden na het ontslag op staande voet daadwerkelijk een procedure starten tot herstel van de arbeidsovereenkomst. U laat zich in deze situatie het beste adviseren door een ontslagjurist.