Ontslagjuristen.nl
Advies bij ontslag

Op 11 oktober 2013 heeft het kabinet een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie en coalitiefracties over aanpassing van de begroting voor 2014. Het doel hiervan is om een meerderheid voor de maatregelen te krijgen in de Eerste Kamer. De afspraken uit het Sociaal Akkoord van april 2013 blijven het uitgangspunt, wel worden belangrijke maatregelen sneller ingevoerd. De ambitie is dat de werkgelegenheid stijgt met 50.000 banen. Hieronder zet ik een aantal voor de HR-praktijk belangrijke maatregelen uit het akkoord op een rij:

- De aanpassing van het ontslagrecht wordt met een half jaar versneld (invoering 1 juli 2015). Het kabinet wil het ontslagrecht vereenvoudigen en eenduidiger maken. Alle werknemers krijgen bij beëindiging van een dienstverband van minstens twee jaar een transitievergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk. De transitievergoeding is maximaal 75.000 EUR, of één jaarsalaris als dit hoger is.
- Ook de maatregelen rond de verbetering van de positie van flexwerkers worden een half jaar eerder (per 1 juli 2014) ingevoerd. Hierdoor komen flexwerkers eerder in aanmerking voor een vast contract.
- Werklozen moeten vanaf 1 januari 2015 al na zes maanden WW (nu twaalf maanden) een baan onder hun niveau accepteren.
- De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Vanaf 2018 wordt de werkbonus volledig afgeschaft, ook voor bestaande gevallen.
- Er komt een onderzoek naar knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers en naar mogelijkheden om de solidariteit te bevorderen onder MKB-werkgevers, bijvoorbeeld het verhogen van de verzekeringsgraad door middel van private herverzekering of collectieve fondsen voor MKB-werkgevers.
- De werkgeverspremies van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (aof) en het Algemeen Werkloosheidsfonds (awf) worden verlaagd.

Uit de doorrekening van het Centraal Planbureau van 17 oktober 2013 blijkt dat het effect van het akkoord op de economie in 2014 gering is. Het valt nog te bezien of alle aangekondigde maatregelen ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd